Chelonoidis nigra Mapka přirozeného výskytu želv sloních.

V češtině se tradičně používá pro želvy žijící na Galapágách, tj. Želvích ostrovech, název želva sloní (Chelonoidis (dříve Geochelone) nigra), zatímco pro želvy ze souostroví Seychely v Indickém oceánu název želva obrovská (Dipsochelys gigantea). Rozdíly nejsou, na to, v jak izolovaných oblastech želvy žijí, příliš podstatné. Někdy se tedy želvy šmahem označují jedním jménem, druhý extrém je zase jmenování želv z jednotlivých ostrovů každé zvláštním jménem, navíc jako obvykle co autor, to vlastní systém. There are two natural origins for the giant tortoises: one at Galapagos - which means the Turtle Islands - (Chelonoidis (formerly Geochelone) nigra), the second at Seychells in the Indian Ocean (Dipsochelys gigantea). The distinctions are not, comparing the degree of isolation between these two areas, too important. Some call this turtle generally by a sole scientific name. The other extreme is names given to tortoises from each island, and as usual each author has his (her) unique system.
Želvy z větších ostrovů mohou vážit přes 230 kg při délce krunýře přes 120 cm. Na menších ostrovech jsou želvy těžké obvykle do 27 kg (samice), resp. 55 kg (samci), mají krunýř více "sedlovitého" tvaru (nad krkem je přední otvor vysoce vyklenutý, narozdíl od ostatních želv), tenčí a delší končetiny a krk. Neobvyklý rozdíl ve vzrůstu mezi pohlavími je opačný, než je to u suchozemských želv obvyklé. Tortoises from the bigger islands can reach over 500 pounds in weight while the length exceeds 4 feet. On the smaller islands tortoises weight mostly up to 60 pounds (females) and 120 pounds (males). Their carapace has more "saddleback" shape (the anterior opening in the shell is much more elevated compared to the other tortoises), the limbs and neck are longer and thinner. The unusual dimorphism between sexes is the reverse of typical condition among mainland tortoises.
Samice snáší od několika do asi patnácti vajec na jedno hnízdo. "Samotné páření želv sloních může probíhat v kterémkoli měsíci v roce, i když se vyskytují sezónní maxima. Když se želvy dostanou do kopulační pozice, samec vydává hluboké bučivé sténání, které lze slyšet na velkou vzdálenost (můžete si jít poslechnout třeba do pražské Zoo, tamní největší sameček se věnoval samicím při všech mých posledních návštěvách). Želvy sloní se mohou tlouci a kousat navzájem nejen při páření, příslušníci stejného pohlaví spolu zápasívají. Želvy mají velmi charakteristický styl rituálního zápasu: Postaví se čelem k sobě a každá (každý) se snaží zdvihnout hlavu co nejvýše, aby uštědřily soupeři kousnutí zeshora do hlavy. Boj okamžitě končí, jakmile jedna z želv dokáže svůj větší vzrůst. Poražený obvykle bleskově zmizí." (Pritchard) The female lays from some to about 15 eggs in one nest. "Copulation itself among the Galapagos tortoises may occur in almost any month of the year, though it does show seasonal peaks. When actually in the copulatory position, the male tortoise emits deep bellowing groans which can be heard at a great distance (You can go to hear this at Prague's Zoo, the largest male there was interested in females at the time of each my recent visit). Galapagos tortoise may batter and bite each other at other times than when mating, and fights often involve individuals of the same sex. The tortoises have a very characteristic style of ritualistic combat; they face each other and each raises his head as high as he can in order to deliver a downward bite on his opponent's head. The fight immediately terminates when one tortoise has demonstrated that it has higher reach, and the loser usually makes off at high speed." (Pritchard)
Tato želva se živí především opunciemi, krotonem, listnatými větvemi divoce rostoucích křovin. Dobře a často plavou v moři okolo ostrovů, ve vodě občas zůstávají hodně dlouho. Spásají zde porosty kořenovníků a jiných pobřezních rostlin. Želvy dlouho neměly na ostrovech nepřátele, dnes jsou ohrožovány lidmi, prasaty, psy, kočkami, krysami, kozami a ostatními domácími zvířaty, importovanými a zdivočelými. This tortoises eat mostly Opuntia cactus, Croton plant, leafy branches of the savagely growing bushes. They swim well and often in the sea water, where they stay sometimes for a long period of time waiting for low tide. They graze on coastal mangroves and other plants. The tortoises didn't have any enemies for a long time in the islands, today they are endangered by men, pigs, dogs, cats, rats, goats and other domesticated animals which were imported in the past and became wild.
Údaje pro chov: Tak předně, jsem zelený závistí, máte-li tuto želvu. Asi moc radit nemusím. Želvu lze krmit běžnými lučními rostlinami jako jetelem, vojtěškou nebo smetánkou v dostatečném množství (to znamená bez ustání). Velmi důležitá je přítomnost nádoby nebo korýtka s pitnou vodou. Želvy můžete vypustit ven pouze v horkém létě, po většinu roku musejí být uvnitř. Na podlahu nasypte velké množství hlíny, abyste je ochránili před chladem. Dejte mi vědět, jestli to pomohlo. Breeding comment: At first, I am green with envy if you have this tortoise. Any advice is redundant I think. The tortoise can be fed on common backyard herbs such as dandelion or clover in sufficient amounts (which means endlessly). Very important is a presence of the water tank or trough full of drinking water. You can let the tortoises out only in a very hot summer, most of the year they must be inside. Spill a huge amount of soil on floor to avoid the problems with cold. Let me know if it helps :)
http://www.discovergalapagos.com/tortoise.html
Eldest living tortoise: Harriet -- http://www.crocodilehunter.com/harhtml.htm
Zpět na startovní stránku (Úvod) Back to a starting page (Introduction)