Gazela, želva, krkavec a myš


Perská Pančatantra, Bidpaj (Pět cest k dosažení moudrosti, 300 př. Kr.)

Tři staří přátelé - želva, krkavec a myš - si povídali v lese u jezera. Najednou uslyšeli divný šramot. Gazela, třesoucí se strachy a bez dechu, vyběhla z houštiny a volala na ně: "Bratři, pomoc! Lovci mne dohánějí!"
Želva jí poradila: "Skoč do jezera a skryj hlavu v rákosí."
Gazela poslechla její rady. Želva se odplazila do křoví, myš se vrhla do díry, krkavec odletěl do koruny nejbližšího stromu.
Les ztichl. Krkavec se rozhlédl na všechny strany a zakrákal: "Můžeš vylézt, gazelo. Lovci jsou pryč."
Želva se vyplazila zpět z křoví, myš vyběhla z díry, krkavec sletěl zpátky na zem. Gazela vylezla z vody a všem děkovala za pomoc. Od toho dne žila s ostatními.
Jednoho dne se želva, myš a krkavec opět sešli na břehu jezera, ale gazela nebyla k nalezení.
Myš se znepokojeně zeptala: "Co se jí jen mohlo stát?"
Želva pobídla krkavce: "Jdi a podívej se po lese."
Krkavec letěl a prohledal les křížem krážem. Na okraji bažiny našel gazelu, chycenou v koženém oku, kterak naříká: "Jsem lapena, bratře!"
Krkavec ji utěšil slovy: "Nezoufej, sestro. Pomůžeme ti." Pak odletěl zpět za myší a želvou. "Gazela je chycena v pasti," řekl.
Myš mu vyskočila na hřbet a a řekla: "Odnes mne k ní a pomohu jí."
Krkavec odnesl myš ke gazele. Oko bylo ale příliš pevné, takže než se jím myš dokázala prohryzat, připlazila se k ostatním želva, řka: "Nedokázala bych zůstat stranou, když je můj přítel v nouzi."
Krkavec se rozhněval. "Měla ses držet zpátky. Když přijdou lovci, gazela uteče, myš se schová a já uletím, ale co budeš dělat ty?"
Myš hryzala, dokud neprasklo poslední vlákno. Byl nejvyšší čas, neboť v tu chvíli se se ozval praskot lámaných větviček v křoví a za chvíli se mezi listy objevil lovec.
Gazela utekla do bezpečí několika plavnými skoky. Myš zmizela v trávě. Krkavec máváním křídly zamířil do korun stromů. Želva udělala několik zoufalých kroků, ale lovec na ni byl příliš rychlý -- obrátil ji na záda, zdvihl ji a dal do své sítě. Se sítí přes rameno se vydal domů.
Krkavec, gazela a myš se setkali u jezírka. Krkavec se zeptal: "Co bychom teď měli udělat?"
Myš rychle našla řešení. "Vím, co uděláme! Ty, gazelo, si lehneš přes cestu a budeš předstírat, že umíráš. Ty, krkavče, si sedneš vedle ní jako bys čekal, až dokoná. Až lovec uvidí gazelu, položí želvu, luk a toulec a vydá se ji dobít. Ty, gazelo, musíš vyskočit a odlákat ho, co nejdále dokážeš. A zbytek, ten nechte na mně."
Stalo se, jak myš očekávala. Lovec se vydal za gazelou, zatímco se myš hbitě prohryzala sítí, ve které ležela želva. Jakmile byli v bezpečí, krkavec dal gazele signál, po kterém rychle utekla do lesa.
Rozladěný lovec se vrátil ke svému majetku s prázdnýma rukama, aby zde zjistil, že je prázdná i jeho síť.

Dokonce šelma ocenit dovede
Jaká je cena pravého přítele.

to je ona

The Gazelle, The Tortoise, The Raven and The Mouse


Persian Panchatantra, Bidpay (= Five Ways of Achieving Wisdom, 300 B.C.)

Three old friends -- a tortoise, a raven, and a mouse -- were conversing together by a pool in the forest. All of a sudden they heard a rustling noise. A gazelle, trembling and out of breath, ran from the thicket and called out to them: "Brothers, help! The hunters are after me!"
The tortoise advised her: "Jump into the pool and hide your head in the rushes."
The gazelle did as she was told. The tortoise crawled under a bush, the mouse darted into a hole, and the raven flew up into the crown of the nearest tree.
The forest grew still. The raven looked in every direction and croaked: "You can come out now, gazelle. The hunters have gone."
The tortoise crawled out from under the bush, the mouse came running out of the hole, and the raven flew down to the ground. The gazelle stepped out of the water and thanked the animals for their help. From that day she lived with them.
One day the tortoise, the mouse and the raven met on the bank of the pool, but gazelle was nowhere to be seen.
The mouse was anxious, asking: "What could have happen to her?"
The tortise urged the raven: "Go and take a look round the forest."
The raven flew and searched the forest from end to end. On the edge of a swamp he found the gazelle in a leather noose, lamenting: "I am caught, brother!"
The raven consoled her, saying: "Do not despair, sister. We shall help you."
And he winged his way back to the mouse and the tortoise. "The gazelle is caught in a trap," he said.
The mouse hopped up on to the raven's back and said: "Take me to her and I shall help her."
The raven took the mouse to the gazelle. The noose, however, was very strong, and before the mouse could nibble it right through, the tortoise had crawled up to them, saying: "I could not remain sitting still when a friend of mine was in trouble."
The raven was angry. "You should have stayed behind. If the hunter comes, the gazelle will run away, the mouse will hide and I shall fly off, but what will you do?"
The mouse nibbled away until the last strand snapped. It was high time, for just at moment there came the sound of dry twigs crackling in the thicket, and then the hunter appeared among the leaves.
The gazelle reached safety with a few lithe jumps. The mouse vanished in the grass. The raven fluttered off into the trees. The tortoise made a few desperate steps, but the hunter was too quick for her -- he turned her over on her back, picked her up, and put her in his net. With the net over his shoulder he started for home.
The raven, the gazelle and the mouse met at the pool. The raven asked: "What is to be done now?"
The mouse was quick to find a solution. "I know what we shall do! You, gazelle, will lie across the path and pretend to be dying. You, raven, will sit at her side as though you were waiting for her to expire. When the hunter sees the gazelle, he will lay aside the tortoise and his bow and quiver, and will go to finish her off. You, gazelle, must then leap up and lure him as far away as you can. As for the rest, leave that to me."
It was as the mouse had expected. The hunter went after the gazelle, and the mouse quickly gnawed through the net in which lay the tortoise. When they were safe, the raven gave a signal to the gazelle, who swiftly disappeared in the forest.
The disgruntled hunter returned to his belongings empty-handed, only to find that his net was empty, too.

Even the wild beast on this earth
Knows what true friendship's really worth.